هنوز درحدود 100 دیپوی اسلحه در شمالی و پنجشیر وجود دارند !!!

داکتر سیدخلیل الله هاشمیان                                                                                                             

آفرین به قوای امریکا ، وملت افغان باید ازامریکا اظهارتشکروامتنان کند که باراول درافغانستان بیک اقدامی پرداختند که بخیروصلاح ملت افغان میباشد. بقرار اخبار منتشره درمیدیای کابل ، چهارروز قبل قوای ائتلاف، یعنی عساکرامریکا در افغانستان، یک دیپوی بزرگ  اسلحه واقع درقریۀ (بایان) ولایت پروان را منهدم ساختند – توضیح درست وکامل درمورد “منهدم ساختن اسلحه” هنوز دردست نیست که این مقدارعظیم اسلحه ازطرف عساکر امریکا منفجر شده که در آنصورت انفجارات زیاد باید درآن ساحه رخ داده باشد، یا اینکه عساکر امریکا یک مقدار این اسلحه رادرتصرف خود درآورده یا در تصرف دولت افغانستان قرارداده ویک مقدار غیر قابل انتقال آنرا منفجر ساخته باشند. بهر حال  مقداروفهرست  14 قلم اسلحۀ  نابود شده را پورتال وزین (ټول افغانستان) نشرکرده که برای معلومات هموطنان محترم ذیلا اقتباس میشود:

1800 میل راکت نوع RPG-7                                      1200 عدد بم های دستی

2025 میل  PKM روسی ساخت پیکا                    700  عدد بم های دمپرا

176 میل دشکه ساخت روسی                              865  کارتن مرمی کلاشینکوف

3641 میل کلاشنکوف AK-47                           228  کارتن مرمی دشکه

2294  میل تفنگچه نوع  TT                               300  کارتن مرمی تفنگچۀ “تی تی “

300 میل  تفنگچۀ  میکروف                                325  کارتن  مرمی تفنگچۀ میکروف

540 عد د اسلحۀ ضد تانک                                 280  صندوق  مرمی  RPG-7

ارآنجائیکه مقدار وفهرست اسلحه نشرشده، معلوم است که قوای امریکا قبل از انفجار یا انتقال اسلحه، دیپو را بدقت تفتیش نموده و میدانسته که  کدام اسلحه بکدام جای وبګدام مقدار قراردارد– بنظرمن انفجار این مقدار اسلحه در یک باغ داخل  شهر کارآسانی نیست، و ازمتخصصین نظامی باید پرسید که انفجار این مقدار اسلحه چه وضعی را درشهر پدید می آورد.

انعکاسات سیاسی ناشی از انهدام اسلحه در پروان :

اولین انتقاد توسط شاغلی عبدالله عبدالله بگوش رسید که انفجار این اسلحه را توهین به مجاهدین دانسته و گفت که مالک این دیپوی اسلحه یکنفرمجاهد مربوط به (جمعیت اسلامی) وهم پیمان (شورای نظار) بوده، مجاهدین حامی وهمکاراین  حکومت میباشند وتخریب دیپوی اسلحۀ مجاهدین ، مردم ومجاهدین را بالای این حکومت بی اعتماد میسازد… خبردوم که نشرشد،  مهمتراز آن بود- میدیاخبرداد که شاغلو عبدالله عبدالله، عطا محمدنور و محقق برای دلپرسی و تسلیت به خانۀ جان احمدخان به پروان رفته ودرآنجا بیاناتی ایراد شده و تصمیماتی  اتخاذ شده که شکل سری داشته ومنتشر نشده است. از قراین معلوم میشود که این دیپوی اسلحه یکی از صد دیپویی است متعلق به جمعیت اسلامی وشورای نظار درمنطقۀ شمالی وپنجشیر که قوای امریکا توانسته تنها بکشف وانهدام یک دیپوی اسلحه متعلق به (جمعیت اسلامی) تحت قیادت عطامحمد نور موفق گردد. به استثنای تلویزیون طلوع که توسط اعضای شورای نظاروبه هدایت شاغلی عبدالله عبدالله تدویر میشود، وطلوع دربارۀ این دیپوی اسلحه گوش خودرا به کری انداخته وتاامروز هیچ خبری منتشرنکرده، اکثردیگر وسایل جمعی درکابل پیرامون این حادثۀ مهم تبصره کردند وازموجودیت گدامهای اسلحه درشمالی وپنجشیر اظهار تشویش نموده اند.

نکتۀ حساس وباریک به ارتباط انهدام دیپوی اسلحه در پروان اینست که آیا قوای ائتلاف ازموجودیت این دیپو به داکتر اشرف غنی اطلاع داده و اجازه یا موافقت او را درمورد انهدام دیپو حاصل نموده است یا خیر؟  ازآنجائیکه فهرست مکمل اسلحۀ موجود دردیپوی (بایان) نشرشده ، معلوم است که امریکائیها قبل از انهدام این گدام آنرا محرمانه تفتیش  کرده، واز زاویۀ منطق این احتمال نیزوجودداردکه بعدازاطلاع وموافقت داکتر اشرف غنی به انهدام آن با احتیاط کامل  طوری موفق شده اند که هیچنوع تلفات جانی صورت نگرفته است. دیدارومجلس فوق العادۀ زعمای جمعیت اسلامی وشورای نظار در خانۀ جان احمدخان در(بایان)، برای دلجویی وتسلیت اونبوده، ز یرا شخصیکه بحیث مالک اسلحه و مجاهد معرفی شده، یعنی جان احمدخان،  بحیث نوکر وتنخواه خورعطامحمد تنها وظیفۀ نگهبانی این دیپو وتوزیع اسلحه را به رهزنان وآدم کشان به عهده داشته و کدام قصوری ازجانب او درخدمتگذاری واقع نشده است.  درین مجلس فوق العاده وسرپوشیده دربایان  احیانا روی مسایل آتی بحث و تصامیم لازم صورت گرفته خواهد بود:

1) آیا امریکا واشرف غنی درصدد کشف وانهدام سایر دیپوها وذخایر اسلحۀ جمعیت وشورای نظار میباشند؟

2) موقف مشترک جمعیت اسلامی، شورای نظار و محقق بعد ازین دربرابرامریکا و اشرف غنی از چه قرارباشد ؟

3) آیا آنها دیپوها ودخایر اسلحۀ خود را درحدود 100 محل دیگر، خصوصا درپنجشیر، مخفی  ومصئون نگه داشته میتوانند؟

4) آیا دخایراسلحۀ خودرا بجاهای دیگر انتقال داده میتوانند ؟ و آیا عملیات آنها از نظر استخبارات امریکا مخفی مانده میتواند ؟

5) آیا شورای ملی غالمغال ، ولو ساختگی باشد، براه می اندازد؟ وایا به غالمغال شورای ملی و تبلیغات جراید که  “دزد با پشتاره” گیر آمده،  جمعیت وشورای نظارچه جواب میگویند؟  اگرچه بیانات واظهارات داکترعبدالله تا کنون مفهوم “”بگیریش که نگیریت”” را داشته، یعنی پای مجاهد وبی اعتمادی مردم را درمیان کشیده است و یقینا مظاهراتی نیز براه خواهد اند اخت تا دندان اسلحه داران ودیپوداران خودرا بیشتر تیزسازند.

6) ایا شورای ملی ومجلس اعیان که مسایل جزئی وپیش پاافتاده را بقسم “چشم پتکان” مطرح میکنند،  ازترس داکتر عبدالله وعطامحمد نور صدای خود را درین قضیۀ مهم وحیاتی ( امنیت ملی) بالا کرده میتوانند  یا خیر؟

من پیش بینی میکنم که انعکاس این موضوع بمناسبات اسلحه داران و دیپو داران با امریکا، هکذا بمناسبات آنها با داکتر اشرف غنی ، اثرات مهمی به ارتباط “فاصله گرفتن ها” خواهد داشت- اگرچه این مقداراسلحه که تلف شده به تناسب دیپوهای دیگری که دراختیار عطامحمد وشورای نظار است حیثیت یک پیاله چای رادارد، اما ترس اینها از 100 دیپوی دیگر شان است که میترسند “رخنۀ مرگ باز نشود.”

دوستی بمن حکایت کردکه درسال اخیر حکومت کرزی که راکت پرانی پاکستان بالای ولایت کنر شدت یافته بود و روزانه بین 70 تا100 راکت به کنر فیرمیشد، یکعده نظامیان افغان موضوع معاملۀ باالمثل را مطرح کردند وفیصله برآن شد که دولت کرزی هم بالای عساکر پاکستان راکت فیرکند. اما قرارمسموع  بسم الله خان وزیردفاع بحکومت اطلاع داد که وزارت دفاع بتعداد کافی راکت درگدام خودندارد- قرارمسموع  یک هیات جنرالان بلند رتبه به پنجشیررفت تا ازگدام های مخفی پنجشیرکه میگفتند درحدود 5000 راکت دارند، بدالروپول نقد دوهزارراکت خریداری کنند. در آنوقت رقابتهای انتخاباتی چالان بود وگدام داران پنجشیر به هیات گفتند که بدون اجازۀ داکترعبدالله بدولت راکت فروخته نمیتوانند. بعد از مشوره با داکترعبدالله، گدام داران پنجشیرمعدرت خواستند و به هیات دولت جواب رد دادند.  درزیرزمینی های بزرگی که درپنجشیر حفر شده، قرارمسموع  تانک، زره دار، راکتها  وانواع اسلحه وجود داردکه استخبارات امریکا ازموجودیت یکتعداد آنها خبر دارد. امیداست دولت امریکا بخاطر حفظ امنیت ملت بیچاره ومظلوم افغان به تخریب وانهدام سایردیپوهای اسلحه اقدام کند.

گیرآمدن این “دزد با پشتاره” بیانگر این واقعیت است  که از دیپوهای  مخفی اسلحه درتصرف آدمکشان برای قتل مردم بیگناه وغارت مال ، جایداد وزمین مردم کارگرفته میشود، ورنه درصورتیکه “حکومت وحدت ملی” تاسیس شده، چرا دیپوهای مخفی اسلحه بوزارت دفاع افغانستان تسلیم داده نمیشود؟؟؟  بنابرآن اکنون وظیفۀ رئیس جمهور افغانستان است تا بمنظور صیانت و حفظ جان ومال وناموس مردم ، گدامها ودیپوهای مخفی اسلحه را کشف و بوزارت دفاع  تسلیم کند . ومن الله التوفیق . خدمتگار افغانستان – سیدخلیل الله هاشمیان

نور ښکاره کړئ

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button