د ژوند فلسفه

انجینر داؤد اڅک

۲۷ – ۱ – ۲۰۲۳

د ژوند فلسفه

ور ته ګـــورم چي تېریږي قافـله د ژوندون

را تـه خانـدي او کـمیږي خـزانه د ژوندون

رژیږي هره ورځ د ژونـد د ګـلو پاڼي

دم گـړئ لنـډیـږي پـروسـه د ژونـدون

جهـان دی لـوی ځنګل د نعمتونو، مفهومونــو

نېکي ځني را واخله، همدغه ده قیصه د ژوندون

نه پیسه، نه ښه ماڼۍ، نه ښه ځواني پاتیـږي

فقط پاتیږي، یو ښه نوم او خاطره د ژوندون

نه خپلـــه یـم راغلی نه پخپلـه خوښـه ځمــه

همدې ته جبر وايي، همدغه فلسفه د ژوندون

ښه دی او که بد، تېریږي پر پاچا او ګدا دواړو

همدلته عدالت دی هم دغه کرشمه د ژوندون

همداسي ملنګ ګرځه چي مغرور نسې داؤده

شاهانو او غټانو، هم منلې خاتمه د ژوندون

نور ښکاره کړئ
دا هم ولولی
Close
Back to top button